Simpozijum podržavaju Urbanistički zavod Beograda i Skupština grada Beograda, kabinet Glavnog arhitekte

Rekonstrukcija grada je vecna i uvek aktuelna tema urbanizma.
Gradovi zemalja u tranziciji, u koje spada i naša zemlja kao i Beograd, se nalaze u procesu tranzicije i transformacije: prelaz iz industrijskoga u postindustrijsko društvo, transformacija privredivanja i promene vezane za radno mesto i radno vreme, unapredenje komunikacija, opšta mobilnost i okrenutost ka globalizaciji i usvajanju novih tehnologija. Tranzicioni proces u istocnoevropskim zemljama prati i društvena tranzicija, vlasnicka, politicka i demografska.

Navedene promene reflektuju se na urbanu formu grada prilagodavajuci urbanu strukturu i matricu ulica tim promenama, pokušavajuci da uspostave odnos izmedu zahteva novog, postojece strukture i zakonodavnog okvira, cije ceste izmene (u Srbiji 2 puta za 8 godina) pokušavaju da uklope nove uslove u zakonske procedure.

U konflikt dolaze potrebe i želje za korišcenjem prostora. Problem je izražen u pogušcavanju gradske strukture i to ne samo centra, neodgovarajuce saobracajne infrastrukture, loše komunalne opremljenosti, napuštanju industrijskih zona, trgovackih centara, zapuštenog gradevinskog fonda, neodgovarajuce zaštite životne sredine, nekorišcenje novih obnovljivih izvora energije, neodgovarajuce zaštite prirodnih resursa, neodgovarajuce zaštite graditeljskog nasleda...

Svi navedeni problemi su deo problematike rekonstrukcije grada koju treba planski i strateški rešavati kroz planiranje razvoja grada, utemeljeno na principima održivog razvoja, saglasno aktuelnim razmatranjima. Za unapredenje kvaliteta života u gradu potrebno je kroz analizu problema i potencijala, problemski i tematski definisati prostorne mogucnosti za unapredenje kvaliteta urbanog prostora i života u njemu.

Simpozijum ce potražiti odgovore na neka od pitanja kroz sledeće teme:

Metodološki pristup

globalni nivo - urbani rast • lokalni nivo -urbanistièki planovi inovativno urbano planiranje i menadžment • principi održivosti i obnova grada

Obuhvat: tematski, problemski, prostorni

centar • susedstvo • rubna zona • saobraæajnice obnovljiva energija • integracija socijalno-ekonomsko-environmentalnog u projektima

Tehnike

nova urbana genetika: kreativna ekonomija i reciliklaža • revitalizacija • rekonstrukcijakonzervacija • rekonstrukcija i urbani dizajn • urbana obnova

Primeri iz prakse

primeri iz prakse Beograda

 

VAŽNI DATUMI

PRIJAVA ABSTRAKTA ELEKTRONSKI, PREKO ONLINE FORMULARA ILI E-MAILOM DO 15. JUNA 2006 PRIHVATANJE ABSTRAKTA DO 15. JULA 2006 FINALNA VERZIJA RADA DO 15. OKTOBRA 2006

Na adresi www.dub.org.yu/rekonstrukcija otvoren je ONLINE FORMULAR za prijvaljivanje abstrakta na Simpozijumu

 

Koncept Simpozijuma:
prof Ružica Bogdanovic

Predsednica
Društva urbanista Beograda

Sekretarijat Simpozijuma:
Svetlana Jakovljevic
Društvo urbanista Beograda
Zahumska 34, 11000 Beograd
tel/fax: 381.11.2404664