SREMSKI KARLOVCI
urbanističko arhitektonsko rešenje dela starog centra i neposrednog okruženja

Granicom Konkursa obuhvaćen je deo centra Sremskih Karlovaca koji se sastoji od trga Branka Radičevića, trga Patrijarha Brankovića i prostora između saobraćajnog pravca Subotica – Beograd i ulice Ivana Mažuranića.

Pravci iz kojih polaze pešački tokovi i tačka njihovih ukrštanja su polazna osnova koncepa. Centralna tačka ukrštanja, pun krug, asocijacija je na kružnu Kapelu mira i Okrugli sto, iz kojeg se razvija geometrija parternog rešenja u sva četiri pravca. Prema trgu Branka Radičevića krug se transformiše u linije upravne na ogradu Patrijaršije, dok se ka trgu Patrijarha Brankovića razvjaju koncentrične kružne linije do portala novog objekta i dalje po dubini prelaze u radijalne kose linije, usklađene sa rasterom objekta uspostavljajući celovitost partera oba trga i pešačkih tokova.

Na gabaritu postojećeg tržnog centra koji se ruši postavljen je novi objekat lučne forme koji je snažno povezan kroz portal sa centralim prostorom trga. Portal novog objekta postavljen je na osovini centralne zone i svojim oblikom uspostavlja vezu između starog i novo. Vizura koja se proteže od centra (kruga) kroz portal i duž niskog zelenila unutar atrijuma se završava vertikalnom ozelenjenom površinom postavljenom niz fasadni zid Sokolskog doma. Unutar objekta formiran je atrijum sa zelenim i vodenim površinama obrađen tako da čini jedinstven prostor sa parternim rešenjem i zelenilom trga i neposredne okoline. Atrijumom je povezan centralni prostor trga sa mostom i Karlovačkom gimnazijom. Fasada je usklađena sa obradom partera tako da horizontalni ritam popločanja prelazi u vertikalnu podelu na fasadi, stvarajući jedinstvo unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora. Dominantna staklena površina postavljena je dužinom trga, kao neutralna pregrada u kojoj se reflektuju okolni objekti jedinstvene arhitektonske i likovne vrednosti Kompletno zaštićeno zelenilo na trgovima je usklađeno sa novim rešenjem partera, postojeći spomenik i česma se zadržavaju, novo zelenilo je postavljeno u atrijumu tržnog centra i takođe usaglašeno sa parterom i postojećim zelenilom. Zelene površine između puta Subotica-Beograd i ulice Mažuranićeve namenjen je delom za park sa mestima za odmor i rekreaciju. U srednjem delu je smešteno dečije igralište. Postojeća cvetna pijaca se zadržava na istoj lokaciji.

AUTORSKI TIM
dia. Dragomir Todorović
dia. Julija Jovanović
dia. Života Jevtović
dia. Uglješa Todorović

VIZUELIZACIJA – 3D RENDER
dia. Milan Grubanov

Raspisivač: Opština Sremski Karlovci

Sprovodioci: Udruženje urbanista Srbije i Vojvođansko udruženje urbanista