Prikaz prostora u 3D počinje digitalnim modelom terena koji je plotovan. Stabla i građevine dodaju se ručno


Mapa Gunnison-a, Colorado, šampana u perspektivi postaje bazni crtež.


Isti pogled Gunnison-a sa dodatim ručno crtanim detaljima


Konceptualni model prostora za novi kamp. Grubim oblicima građevina dodata je elevacija i oni su postavljeni u digitalni model terena


Model kampa gledan iz malog ugla korišćen je za generisanje brzih studijskih crteža za građevine kampa


Crteži su kreirani olovkom na finom pergamentu i obojeni markerom sa druge strane


Ptičija perspektiva napravljena od fotografija iz vazduha, uvećana u Photoshopu i plotovana kao podloga za ručno iscrtavanje


Generisanje ptičije perspektive digitalnim modifikovanjem plana prostora Photoshopovim alatom perspective


Realistični kompjuterski model kombinovan sa fotografijom prostora

Preciznost kompjuterskog renderinga teško je porediti sa crtanjem rukom. Karakter crtanja rukom jednako teško je porediti sa kompjuterskim renderingom. Oba imaju svoje prednosti i mesto u procesu vizuelizacije projekta.

Kompjuteri pružaju brze alate za iscrtavanje masa prostora i građevina. Oni su odlični za proučavanje odnosa između građevina i razumevanje složenih geometrijskih odnosa, ali njima nedostaje karakter i identitet zbog lošeg iscrtavanja ljudi, pejzaža, grafika, nameštaja, automobila, osvetljenja i drugih elemenata koji imaju uticaja na karakter vizuelne prezentacije.

Možete dodati sve ove elemente ako za to imate vremena i tehničkog iskustva. Crtanje rukom može da nastavi tamo gde kompjuterski modeling prestaje jednostavnim dopunjavanjem elementima koji crtežu dodaju identitet.

Crteži prostora hibridnim tehnikama

Crteži koji su prikazani ovde ilustruju veliki značaj kompjutera pri iscrtavanju fizičkog terena. Digitalni model terena (DMT) prezentuje aktuelne topografske elevacije u 3 dimenzije. Model terena nije jasan iz ptičije perspektive ali je dobro prikazan pogledom iz manjeg ugla.

Jedan prilaz crtanju prostora u 3D je plotovanje mreže DMT-a i kasnije crtanje stabala i građevina ručno. Delovi plotovanog crteža mogu biti obrisani da bi se izbegao konflikt sa finim detaljima crteža. Međutim, pogledom sa velikog uzvišenja teško je razaznati teren između stabala.

Perspektivni pogled predela Gunnison, Colorado počinje kao map-fajl dat timu planera od strane gradske uprave. Fajl je prenet u AutoCAD i podešen u perspektivnom prikazu. Slika je snimljena i odštampana u A3 formatu na kancelarijskom kolor štampaču. Nekoliko različitih razvojnih crteža po layerima napravljeno je preko štampane slike tušem i markerima. Svaki layer je kasnije pričvršćen za štampanu sliku i kopiran na kolornom kopir aparatu za prezentaciju klijentu.

Mešoviti modeli mogu se načiniti od modela prostora i građevina. Prikazani model koncepta prostora razvijen je u ranom stadijumu planiranja prostora za novi kamp. Topografske informacije napravljene kao digitalni model terena, a grubo iscrtane građevine formirane su dodavanjem "Z" elevacije jednostavnim oblicima.

Isti model, posmatran iz malog ugla, korišćen je za generisanje brzih studijskih crteža za građevine kampa. Crteži su nacrtani olovkom na finom pergamentu i obojeni sa druge strane markerom.

Ptičija perspektiva je kreirana od fotografija iz vazduha koje su skenirane i povećane u Photoshopu i plotovane u A1 formatu. Slika je konstruisana crvenom olovkom i finalno obrađena tušem.

Možete takođe generisati ptičije perspektive modifikovanjem plana prostora uz pomoć kompjutera. Kod ovog metoda, skenirate plan prostora i snimate ga kao digitalni fajl. Kasnije ga unosite u Photoshop, odabirate površinu slike i modifikujete je korišćenjem perspective i transform alata. Ovo je brzi metod pretvaranja plana prostora u perspektivni. Takođe možete fotografisati plotovani plan prostora iz nekog ugla.

Druga efektivna tehnika je da spojite fotografiju i kompjutersku sliku. Fotografiju koja ima pogled sa ulice skenirate i uvećate. Sledeće, modelujte predložene građevine i postavite pogled u istu tačku iz koje je fotografija snimljena. Sada podesite veličine obe slike tako da se slažu i koristite ih obe kao bazu za finalno iscrtavanje rukom.

Varijanta je i da spojite realistični kompjuterski model sa fotografijom prostora. U prikazanom primeru, proces dobijanja dozvole zahtevao je fotorealistični kompjuterski model predložene građevine. Sačinjene su fotografije prostora, AutoCAD model je renderovan i montiran sa fotografijom u 3D Studio VIZ-u. Dodatna stabla su ubečena na sliku uz pomoć Photoshopa. Kolorni A3 plotovani crtež prikazan je klijentu.

Kompjuterski crtež protiv ručnog crteža

Moćna kompjuterska oprema omogućuje veštim tehničarima da prezentuju animirani "walkthroughs" za 24 sata. Kompjuterski rendering i animacija mogu biti veoma korisni u komunikaciji između dinamičkih karakteristika prostora i ideja građevina.

Na drugoj strani, crteži urađeni samo olovkama, markerima i providnim folijama imaju jednako su uspešni za komunikaciju ideja projekta.

Bilo da stvarate crteže kompjuterom ili ručno, važna je količina vremena koju upotrebite za to, vaša obučenost za rad na kompjuteru ili talenat za crtanje, pristup opremi i materijalima i osećaj da ocenite šta će vam najviše pomoći u realizaciji vaših ideja. Ako se snalazite u oba ova sveta, bićete daleko ispred mnogih drugih.