AERODROM "BEOGRAD", Beograd
i
DRUšTVO ARHITEKATA BEOGRADA

Raspisuju opšti javni anonimni

K O N K U R S

Za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje povezivanja ulaznih partija Terminala I i II i novog Poslovnog objekta Aerodroma Beograd u jedinstvenu celinu.

Konkurs se raspisuje u svemu prema Pravilniku o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma Saveza arhitekata Srbije.

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica kvalifikovani za ovu vrstu posla, članovi strukovnih udruženja arhitekata i urbanista.

Konkurs počinje 15.03.2003. godine a rok predaje radova je 07.05.2003.

Nagrade

Ukoliko do raspisom utvrdenog roka pristigne najmanje 10 radova koji ispunjavaju konkursne uslove dodeliće se sledeće nagrade i otkupi u neto iznosu :

I NAGRADA ... 180.000,00 dinara
II NAGRADA ... 120.000,00 dinara
III NAGRADA ... 60.000,00 dinara
2 otkupa od po ... 30.000,00 dinara

žiri konkursa

- Marija Rašeta Vukosavljević, dipl.ing.građ., ministar za saobraćaj i telekomunikacije Vlade Republike Srbije
- Mr Igor Marić,dipl.ing.arh., predsednik žirija
- Duško Grilihes, dipl.ing., predstavnik investitora
- Slađan Iković, dipl.ing., predstavnik investitora
- Prof. Vladislav Ivković, dipl.ing.arh., jedan od autora Terminala I
- Goran Vojvodić, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda
- Dejan Vasović, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda
- Dejan Miljković, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda
- Ivan Racković, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda

Konkursne podloge se podižu u Društvu arhitekata Beograda u ul. Kneza Miloša 7 od 18.03.2003. uz uplatu od 1.000 dinara na račun Društva arhitekata Beograda broj:
355-0000001015085-91, svrha doznake "konkursne podloge za Aerodrom-Beograd