Raspisivač konkursa:

Društvo arhitekata Novog Sada (DaNS),
Novi Sad, Svetozara Miletića br. 20

Investitor:

Muzej savremene umetnosti Vojvodine,
Novi Sad, Jevrejska br. 21

Sekreterijat konkursa:

Društvo arhitekata Novog Sada
Ljubica Milović, d.i.a., sekretar konkursa
Novi Sad, Svetozara Miletića 20
Tel/Fax: 021 423 485
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli., Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

 

KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKO REŠENJE ZGRADE
MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE

I    PREDMET KONKURSA
            Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonsko – urbanističkog rešenja kompleksa Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu.
Kompleks se sastoji od objekta/objekata muzeja (površine 8.500 – 9.500 m2), prilaznog platoa, parking prostora i muzejskog parka sa Parkom skulptura. Lokacija predviđena za kompleks muzeja se nalazi na levoj obali Dunava, između gradskog kupališta „Štrand“, Limanskog parka i studentskih domova.
U okviru idejnog arhitektonsko – urbanističkog rešenja kompleksa muzeja, potrebno je definisati:

 • fizičku strukturu i organizaciju prostora, u okviru zadate namene;
 • idejno arhitektonsko rešenje objekta muzeja i pratećih sadržaja, prema programu investitora;
 • parterno i hortikulturno uređenje slobodnog prostora, u skladu sa programom investitora;
 • funkcionalno, oblikovno, vizuelno i ambijentalno uklapanje kompleksa muzeja u okruženje.

II   ZADATAK KONKURSA
            Konkurs se raspisuje sa ciljem da se dobije najbolje arhitektonsko urbanisticko rešenje na osnovu kog će se nastaviti rad na realizaciji projekta za izgradnju kompleksa Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu .

III  TIP KONKURSA I PRAVO UČEŠĆA
            Konkurs je jednostepeni anonimni, otvoreni međunarodni regionalni konkurs.
Pravo učešća na konkursu za idejno arhitektonsko – urbanističko rešenje zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine imaju sve arhitekte, pojedinačno ili timski, koji imaju licencu za obavljanje stručne prakse u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Austriji, Slovačkoj i Češkoj (regija definisana kulturnim, istorijskim i profesionalnim vezama).
Na konkursu ne mogu učestvovati:

 • članovi žirija;
 • izvestioci;
 • članovi Sekreterijata konkursa.

IV  ZVANIČAN JEZIK KONKURSA
            Zvaničan jezik konkursa je engleski.

V  ŽIRI I IZVESTIOCI


            Članovi žirija su:

 • Prof. Odile Seyler, d.i.a. – Predsednica žirija

Ecole d'Architecture a Marne-la-Vallée; Francuska

 • Akademik Prof. Branislav Mitrović, d.i.a.

Savez arhitekata Srbije; Srbija

 • Prof. dr Kokan Grčev, d.i.a.

Asocijacija arhitekata Makedonije; Makedonija

 • mr Tomaž Kancler, d.i.a.

Društvo arhitekata Maribora; Slovenija

 • Prof. dr Ljiljana Blagojević, d.i.a.

Arhitektonski fakultet, Beograd; Srbija

 • Prof. dr Radivoje Dinulović, d.i.a.

Fakultet tehničkih nauka – Departman arhitekture, Novi Sad; Srbija

 • Ilja Mikitišin, d.i.a.

Društvo arhitekata Novog Sada; Srbija

 • Branka Anđelković Dimitrijević, istoričarka umetnosti

Direktorka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu;  Srbija

 • Živko Grozdanić, slikar i vajar

Direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu; Srbija

      Izvestioci su:

 • Tašana Krišanović, d.i.a.
 • Tanja Stevanović, d.i.a.

VI   DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI

Rok za registraciju učesnika i podizanje konkursnih podloga

1. mart 2007 .

Rok za dostavljanje pitanja

1. mart 2007 .

Rok za dostavljanje pisanih odgovora na pitanja

8. mart 2007 .

Rok za slanje i predaju radova

1. jun 2007.

Rad izvestilaca

2. - 15. jun 2007.

Rad žirija - ocenjivanje konkursnih podloga

22. - 24. jun 2007.

Objavljivanje rezultata konkursa

27. jun 2007.

Izložba projekata pristiglih na konkurs

1 - 14. jul 2007.

1.  Registracija učesnika i podizanje konkursnih podloga
            Za učešće na konkursu arhitekte se mogu prijaviti Sekreterijatu konkursa e-mail-om. Prijava treba da sadrži:

 • detalje za kontakt – ime i prezime, adresu, brojeve telefona i faksa, e-mail;
 • kopija dokaza o uplati kotizacije.

            Za državljane Srbije:
            Kotizacija za učešće na konkursu, u iznosu od 10.000,00 dinara uplaćuje se na tekući račun Muzeja savreme umetnosti Vojvodine. Kotizacija se na vraća.


Broj računa:

840-350764-92

            Za ostale ucesnike:
            Kotizacija za učešće na konkursu, u iznosu od 150€ uplaćuje se na tekući račun Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Kotizacija se ne vraća.
Devizni račun republike Srbije – Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad


Broj računa:

54110-978-111

Iban kod za EUR:

CS73908005411097811127

 

2.  Pitanja i odgovori
            Svaki učesnik kojem su potrebne dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa uslovima konkursa ili podlogama za konkurs, može da pošalje svoju listu pitanja Sekretarijatu konkursa e-mail-om, do 7. februara. Na pristigla pitanja biće odgovoreno u formi cirkularnog pisma koje će biti poslato svim učesnicima i članovima žirija. Ovaj dokument će se smatrati integralnim delom podloga za konkurs.   

3.  Podloge za konkurs
            Tekst raspisa konkursa i podloge za konkurs mogu se podići sajta Muzeja, www.msluns.org.yu.

            Podloge za konkurs sadrže:

 • Konkursne uslove

- Predmet konkursa
- Istorijsko razvojni kontekst i način korišćenja danas
- Urbanistički uslovi za izgradnju i uređenje kompleksa

 • Grafičke priloge

- Plan grada sa označenim lokalitetom
- Katastarska podloga (1:1000)
- Situacija (1:500)
- Šira situacija (1:2500)
- Orto – foto snimak (1:2500)
- Izvod iz važeće planske dokumentacije (1:1000)
- Plan infrastrukture (1:1000)
- Prikaz pozicija s kojih su snimane fotografije lokaliteta (1:1000)

 • Fotografije lokaliteta
 • Elaborat za izradu arhitektonsko – urbanističkog projekta zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu (izradio Muzej savremene umetnosti)

 4.  Sadržaj konkursnih radova
            Učesnici konkursa treba da, u okviru konkursnih radova, dostave sledeće priloge:

 • grafički prilozi (najviše šest plakata na čvrstoj podlozi, formata 100x70cm, vertikalno orijentisanih)

- situacija (1:500);
- osnove svih etaža, izgledi i preseci (1:200);
- šematski prikaz funkcionalnih zona;
- trodimenzionalni prikaz (perspektive, izometrije) kompleksa muzeja;

 • opis projekta, koji treba da sadrži:

-  tekstualno obrazloženje (najviše tri strane A4 formata, dvanaest primeraka, na engleskom jeziku);
-  katalog grafičkih priloga (sve osnove, preseci i izgledi objekta, umanjeni, na A4 formatu, dvanaest primeraka);

 • dva CD-ROMa, na kojima treba da se nalazi:

-  kompletna prezentacija rada (grafički i tekstualni prilozi) u .pdf formatu (font – Arial Narrow, size 12);
-  tri slike u .JPG formatu, koje predstavljaju projekat, za katalog izložbe;

 • kovertu sa podacima za vraćanje rada (standardna bela koverta A4 format, na kojoj je odštampana šifra autora i oznaka „Return Address“ u gornjem desnom uglu, fontom Arial Narrow, size 12), koja treba da sadrži:

-  izjavu u kojoj se autor / autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora;
-  dokaz o uplati kotizacije;
-  adresu za vraćanje rada;
-  dokaz o uplati poštanskih troškova za vraćanje rada;

 • kovertu sa podacima o autoru (standardna bela koverta A4 format, na kojoj je odštampana šifra autora i oznaka „Identification Envelope“ u gornjem desnom uglu, fontom Arial Narrow, size 12), koja treba da sadrži:

-  ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail autora projekta, tj. vođe tima u slučaju da se radi o timskom projektu;
-  način raspodele novčane nagrade, u slučaju da se radi o timskom projektu;
-  kopiju licence za obavljanje stručne prakse.

5.  Anonimnost
            Konkurs za idejno arhitektionsko – urbanističko rešenje zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine sprovodi se kao anoniman konkurs.
            Svi prilozi konkursnih radova (svaki list grafičkih priloga, prva strana svakog primerka tekstualnog obrazloženja, omot diska i koverta sa podacima o autoru rada) treba da budu da budu označeni alfa-numeričkom šifrom od osam karaktera (šest cifara i dva slova na kraju) po izboru učesnika. Šifra treba da se nalazi u gornjem desnom uglu lista, karakteri treba da budu 1cm visoki. Nikakav drugi znak identifikacije, osim ove šifre, ne sme da se nalazi ni na jednom od priloga konkursnog rada.
            Pri pregledu radova, izvestioci će zabeležiti identifikacione šifre projekata i dodeliti im serijske brojeve. Na svakom od priloga će šifra biti maskirana serijskim brojem. Žiri će ocenjivati projekte sa dvostruko kodiranom oznakom autorstva.
            Oba ključa (lista šifara i dodeljenih serijskih brojeva, zatvorene koverte sa podacima o autoru) će biti kod sekretara konkursa dok žiri ne objavi svoju konačnu odluku.

6.  Predaja radova
            Učesnici konkursa moraju svoje radove dostaviti u Sekreterijat konkursa najkasnije 4. aprila, do 18h.
            Radove treba lično predati ili poslati na sledeću adresu:

Društvo arhitekata Novog Sada
Svetozara Miletića 20
21000 Novi Sad

Radovi koji se šalju iz inostranstva moraju biti tako upakovani da omoguće pregled na carini.
            Radovi koji su poslati poštom moraju imati čitak službeni poštanski pečat sa datumom i vremenom predaje, kao i ime i prezime pošaljioca (ne autora) sa potpunom adresom.
            Da bi se zaštitila anonimnost učesnika, sekretar konkursa i izvestioci će pri pregledu radova ukloniti materijal u koji su radovi spakovani.
            Pri neposrednoj predaji konkursnog rada, Sekreterijat će izdati potvrdu o prijemu.

VII   NAGRADE
            Ukupan fond za nagrade iznosi 1.600.000,00 dinara. Nagrade su sledeće:

 • prva nagrada.......................................
 • druga nagrada.....................................
 • treća nagrada......................................

800.000,00 dinara
400.000,00 dinara
200.000,00 dinara.

            Muzej će otkupiti dva predloga po ceni od po 100.000,00 dinara.

VIII  AUTORSKA PRAVA
            Autor prvonagrađenog rada zadržava sva autorska prava, a saradnja na daljoj razradi projektne dokumentacije i realizacije objekta biće regulisana direktnim dogovorom sa Investitorom.

 

Predsednik Društva arhitekata Novog Sada
Lazar Kuzmanov, d.i.a.