ASOCIJACIJA ARHITEKATA SARAJEVA
za potrebe Općine Centar raspisuje javni, anonimni, anketni, jednostepeni

K O N K U R S

za izradu idejnog arhitektonskog rešenja objekta Osnovne škole na lokalitetu poslovne zone “Šip”

1.
Pravo sudelovanja i izuzeća
Pravo sudelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe državljani BiH, koje su na račun Asocijacije arhitekata Sarajeva dužne uplatiti naknadu za preuzimanje podloga u iznosu od 200,00 KM, dok su redovni članovi Asocijacije arhitekata Sarajeva dužni uplatiti naknadu u visini od 50,00 KM za preuzimanje podloga.
Sredstva je potrebno uplatiti na TRN Asocijacije arhitekata Sarajeva broj:
1610000010850043 kod Raiffeisen Bank dd BiH, Svrha uplate: naknada za preuzimanje podloga za natječaj “O.Š. Šip”
Pravo sudjelovanja nemaju članovi Ocjenjivačkog suda, te njihovi bliski rođaci i saradnici.

2.
Nagrade
Ukoliko do utvrđenog roka prispe najmanje pet radova, koji ispunjavaju uvjete Natječaja, odlukom Ocjenjivačkog suda dodeliće se:

I nagrada 16.000 KM
II nagrada 8.000 KM
III nagrada 6.000 KM

Nagrade su iskazane u neto iznosima. Ocenjivački sud može Fond nagrada rasporediti i drugačije, ukoliko utvrdi da za to postoje opravdani razlozi, što će obrazložiti na Završnoj javnoj sjednici.

3.
Ocjenjivački sud:

1. Ahmed Kapidžić, dipl.ing.arh., predstavnik ASAS – predsjednik
2. Alma Sadović, dipl.ing.arh., predstavnica Općine Centar - član
3. Vedad Hamšić, dipl.ing.arh., predstavnik ASAS - član
4. Vedina Babahmetović, dipl.ing.arh., predstavnica ASAS - član
5. dr. Emir Kulenović, dipl.ing.arh., predstavnik Ministarstva obrazovanja KS - član
6. prof. Ognjenka Finci, dipl.ing.arh., predstavnica ASAS - zamjenik
Sekretar Ocjenjivačkog suda i stručni izvjestilac: mr. Mladen Burazor, dipl.ing.arh.

4.
Sadržaj i opremanje natječajnog rada
Učesnici su obavezni da dostave sledeće tekstualne i grafičke priloge na osnovu kojih će omogućiti potpuni uvid u predočeno idejno rešenje uz zaštitu anonimnosti i autorskih prava:
1. Tekstualno obrazloženje koncepta sa prikazom svih netto i brutto zatvorenih površina
2. Situacioni plan 1:500
3. Parterno rešenje 1:500
4. Karakteristične osnove 1:200
5. Karakteristični preseci 1:200
6. Fasade 1:200
8. Volumetrijski prikaz (3D simulacija, maketa)
9. Orjentacioni troškovnik
10. Kovertu s naznakom AUTOR s podacima i adresom autora sa saradnicima
11. Kovertu s naznakom ADRESA ZA POVRAT RADA, s adresom za povrat rada i izjavom autora da pristaje/ju na objavljivanje imena na izložbi.

Tekstualni dio je limitiran do četiri lista formata A4 u pet kopija.
Grafički dio je limitiran mapom formata A2 u pet kopija, te jedan kaširani prilog formata 100x70 cm pripremljen za izložbu.
Sve priloge sudionik označava svojom autorskom šifrom sa 6 znamenki (slova, brojevi ili mješovito).

5.
Kriteriji za ocenjivanje
Pored usklađenosti rada s uslovima raspisa (u pogledu saržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
kvalitetna oblikovna i funkcionalna rješenja koja će biti odraz atraktivnosti prostora
kvalitetni prostorni koncept u odnosu na okruženje
funkcionalnu i oblikovnu povezanost unutrašnjih i spoljnih prostora uz maksimalnu fleksibilnost korištenja objekta
izvedivost, etapnost, ekonomičnost.

6.
Rokovi
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja 28.11.2008. godine, a sudionici mogu kod Raspisivača dobiti Raspis konkursa sa programom i grafičkim podlogama od 28.11.2008. godine, a po osnovu uplaćene naknade definirane tačkom 2. Podloge se mogu podići svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja najkasnije do petka, 05.12.2008. na e-mail adresu Asocijacije: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Pisani odgovori biće dostavljeni svima koji su podigli konkursne podloge putem e-maila do petka, 12.12.2008.
Predaja konkursnih radova je do 15,00 sati 16.1.2009. godine direktno u sedištu Asocijacije arhitekata Sarajeva. Svi radovi pristigli na bilo koji način poslije 15,00 sati 16.1.2009. neće se razmatrati (pošta, brza pošta, kurir ili sl).
Odluku o rezultatima konkursa Ocjenjivački sud će objaviti 30.1.2009. godine u dnevnoj štampi.
Mjesto i vreme održavanja izložbe i rasprave o nagrađenim radovima biće definisano zajedno sa rezultatima konkursa 30.1.2009. godine.

7.
Završne odredbe
Predajom konkursnog rada svaki učesnik usvaja Raspis, Projektni program i urbanističke podloge.
Ocenjivački sud neće uzeti u razmatranje natječajne radove:

• ako su predani poslije roka navedenog u tački 4. ovog Raspisa;
• ako nisu urađeni prema Raspisu, Programu i podlogama ovog konkursa.

Raspisivač se obavezuje da će, na osnovu Preporuka Ocjenjivačkog suda, poštivati autorska prava autora prvonagrađenog rada prilikom izrade provedbene dokumentacije.

U svemu ostalom, što nije posebno određeno ovim Raspisom za Raspisivača, učesnike i Ocjenjivački sud važe odredbe Pravilnika o sprovođenju Konkursa s područja arhitekture i urbanizma kao i Moralnog kodeksa Asocijacije arhitekata Sarajeva.

8.
Adresa raspisivača:
ASOCIJACIJA ARHITEKATA SARAJEVA
Tel/fax: + 387 (033) 661-112
ul. Hamdije Ćemerlića 2/IX (zgrada Energoinvesta)
71000 Sarajevo

Za raspisivača
Predsjednik UO ASAS
Sead Gološ, dipl.ing.arh.

Datum održavanja:
o d 28.11.2008 00:00  do 16.01.2009 15:00

Lokacija:
Asocijacija arhitekata Sarajeva
ul. Hamdije Ćemerlića 2/IX (zgrada Energoinvesta)
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

E-mail adresa:
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.