U saradnji sa Opštinom Beočin
LAFARGE BFC d.o.o.
raspisuje konkurs za mlade arhitekte za
PROGRAMSKO REÅ ENJE TRGA ISPRED DOMA KULTURE
u centru Beočina

Pravila konkursa

Investitor
Lafarge BFC d.o.o.

Karakter konkursa

Prema učesnicima konkurs je domaći.
Prema zadatku konkurs je projektni.
Prema obliku konkurs je jednostepeni.
Prema načinu i predaji rada konkurs je anoniman.

Pravo učešća

Pravo učešća imaju studenti arhitekture, postdiplomci i kandidati na doktorskim studijama arhitekture, kao i mlade arhitekte do 35 godina starosti, pojedinačno ili timski, sa teritorije Republike Srbije.

Zadatak i cilj konkursa

Predmet ovog konkursa je Programsko rešenje za TRG U CENTRU BEOčŒINA ISPRED DOMA KULTURE.

Zadatak konkursa je izrada PROGRAMSKOG REÅ ENJA otvorenog urbanog prostora, za koji je neophodno definisati parternu obradu, i uključiti sve potrebne elemente urbanog mobilijara i opreme za koje se smatra da su neophodni za funkcionisanje ovakvog urbanog ambijenta (vegetacija, voda, osvetljenje, natkrivanje i sl.). Približna površina trga je oko 1000 m2.

Osnovna funkcija otvorenog prostora koji je predmet konkursa je da bude mesto gde će se grač‘ani okupljati oko programa Doma kulture, ali i tradicionalnih manifestacija čitavog naselja, i provoditi vreme na njemu u socijalizaciji, odmoru i kontemplaciji. Trg kao deo urbanog miljea naselja, pored svoje funkcionalne uloge treba da zadovolji i estetske kvalitete uklapanja u postojeći ambijent.

Kao najstarija na Balkanu, Lafarge Beočinska fabrika cementa na svoju 170-godišnjicu želi da ostavi momentum u opštini Beočin čiji je neizostavni deo. Stoga će Lafarge BFC d.o.o. u sklopu svoje kampanje vezane za ovaj konkurs održati dve prezentacije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i Arhitektonskom fakultetu u Beogradu na temu Održivog razvoja izgradnje betonom, gde će se predstaviti mladim i budućim arhitektama, potencijalnim učesnicima konkursa, i gde će moći da se dobije konkursni materijal.

Preuzimanje programa, podloga i rok konkursa

Konkursni program i podloge učesnici mogu da preuzmu od 12. maja 2009. godine u fabrici Lafarge BFC i Opštini Beočin, zatim na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i na katedri za arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Konkursnu dokumentaciju je moguće preuzeti i na sajtu Opštine Beočin na http://www.beocin.rs/ .

Lafarge BFC d.o.o. će takoč‘e organizovati dve studijske posete lokaciji koja je predmet konkursa, kako bi učesnici dobili bolji uvid u stanje na terenu.

- Poseta za učesnike iz Novog Sada je u četvrtak, 21.05.2009. Obezbeč‘eni prevoz polazi ispred Filozofskog fakulteta u 17:00. Nakon obilaska lokacije, održaće se prezentacija konkursa u edukacionom centru na Andrevlju sa početkom u 19:00.

- Poseta za učesnike iz Beograda je u utorak, 26.05.2009, a autobus polazi u 10:00 sati ispred Arhitektonskog fakulteta.

Rok za dostavljanje programskih rešenja je 15. jun 2009. godine do 12.00 časova na adresu Lafarge BFC d.o.o,Trg BFC 1, 21300 Beočin ili predati lično, služba Komunikacija sa naznakom „Za konkurs“.

Sadržaj konkursnog rada

Učesnici konkursa su obavezni da daju sledeće priloge formata 100 x 70 cm:

  • tekstualno obrazloženje koncepta programskog rešenja,

  • Prikaz trga u razmeri 1 : 500 sa neposrednim okruženjem,

  • Osnovu parternog ureč‘enja u razmeri 1 : 200,

  • Dva izometrijska prikaza programskog rešenja trga u razmeri 1 : 200,

  • Svi drugi prilozi i detalji, u razmeri po izboru projektanta, koji će doprineti boljem razumevanju projektantskog koncepta su poželjni

Nagrada

Izabrani rad će biti nagrač‘en sa 150.000 dinara, a Lafarge BFC d.o.o. će u dogovoru sa Opštinom Beočin realizovati izgradnju trga na pomenutoj lokaciji. Partneri, Lafarge BFC d.o.o. i Opština Beočin zadržavaju pravo izmene idejnog projekta u skladu sa propisanim urbanističkim uslovima.

Novčani deo nagrade će biti uručen po objavljivanju pobednika, odnosno 01.07.2009. a posebna povelja nagrač‘enom autoru/timu će biti dodeljena prilikom svečanog otvaranja 12.09.2009.

Žiri

Žiri će biti sastavljen od stručnjaka iz redova investitora, kao i institucija koje su uključene u organizaciju konkursa.

  1. predsednik – član fabrike

  2. član iz Opštine Beočin

  3. član Departmana za arhitekturu i urbanizam iz Novog Sada

  4. član Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

  5. član Društva Arhitekata Novog Sada

Dostavljanje radova

Radove možete dostaviti na sledeću adresu ili predati lično na portirnici fabrike.

Lafarge BFC d.o.o.
Trg BFC 1
21300 Beočin
Sa naznakom „Za konkurs“

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati službu Komunikacija u fabrici:

Dragana Bošković
021 874 434
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Radovi se potpisuju šifrom, a rešenje šifre se dostavlja u posebnoj koverti, koja će takoč‘e sadržati i kratku biografiju autora ili svih članova tima. Sve grafičke i tekstualne priloge neophodno je predati i u digitalizovanoj formi u PDF ili JPEG formatu. Nepotpuni i zakasneli radovi se neće uzimati u obzir.

Završne napomene

Saglasnost

Samom činjenicom da učestvuju na konkursu ili doprinose učešću na konkursu, sve stranke, uključujući tu i učesnike, članove žirija, ocenjivače i goste, izražavaju saglasnost sa navedenim uslovima. Time što učestvuju na konkursu, oni koji se prijavljuju unapred izražavaju saglasnost sa odlukom žirija i prhvataju tu odluku kao konačnu. Ne postoji pravo žalbe na odluku i nijedan učesnik nema pravo da se sa tim u vezi obrati bilo kom nacionalnom ili meč‘unarodnom sudu.

Vlasništvo i autorska prava

Iako svaki autor zadržava autorsko pravo, uključujući tu i zaštitu od nedozvoljenog kopiranja ideja, kao I pravo na objavljivanje svog projekta, autor izričito prenosi na Lafarge BFC d.o.o. pravo na korišćenje podataka, dokumenata i fajlova koji su u celosti ili delimično, interno ili eksterno u svakom vidu i za bilo koju svrhu podneti u vezi sa ovim konkursom.