Prva nagrada, autor: mr Vuk Đuričković


Druga nagrada, autor: mr Slobodanka Racanović


Treća nagrada, autor: Darko Tomić


Otkup, autor: arh. Saša Buđevac


Otkup, autor: mr Miodrag Dimitrijević


Otkup, autor: prof. Miodrag živković


Otkup, autor: aps. arh. Miloš Gušić


Otkup, autori: arh. Bojan Stojanović, arh. Vladan Nikolić

Članovi žirija:

 •  Toplica Đorđević, dipl. inž.el., Skupština grada Niša;
 •  Dušan Marković, istor.umet., Odbor za ustanovljenje sv.cara Konstantina kao obeležje Niša;
 •  Miroljub Kostić, akad. vajar, Skupština grada Niša;
 •  protojerej Miroljub Stojanović, Srpska pravoslavna crkva;
 •  župnik Drago žumer, župni ured Presvetog srca Isusova;
 •  Divna Pešić, dipl. inž. arh., Narodni muzej u Nišu;
 •  Igor Marić, dipl.inž.arh., Savez arhitekata Srbije;
 •  Branimir Ćirić, dipl.inž.arh., Društvo arhitekata Niša;
 •  Prof. Milun Vicić, akad.vajar, ULUPUDS;
 •  Ljiljana Stolić, dipl.inž.arh., Zavod za urbanizam Niš;
 •  mr Miodrag Anđelković, akad.sl., Zavoc za zaštitu spomenika Niš.

Odluka žirija

Zadatak konkursa je bio izrada vajarsko i arhitektonsko-urbanističkog rešenja spomenika sv. cara Konstantina u Nišu, na lokaciji severno od mosta Mladosti, na raskrsnici ulica Jadranske i bulevara Nikole Tesle (u neposrednoj blizini arheoloških ostataka bazilike sa martirijumom).

Raspisom konkursa je traženo da: spomenički kompleks sv. caru Konstantinu treba da bude osmišljen tako da svojom likovnošću, estetskim vrednostima i programskom postavkom bude glorifikacija hrišćanstva i neprolaznih vrednosti koje se vežu za ličnost sv. cara Konstantina. Osim toga trebalo je ostvariti novi reper i prepoznatljiv simbol grada Niša.

Ne mali zahtevi koji su postavljeni nisu obeshrabrili mnoge umetnike i arhitekte i і prispelo je dvapesetpet autorskih radova, s tim što dva rada, zbog nekompletnosti priloga, nisu razmatrana. Razmatrani rapovi po pristupu se mogu podeliti u nekoliko osnovnih grupa: radovi koji su akcenat stavili na skulpturu, radovi koji su rešavali zadatak konceptualno bez figurativnih rešenja i radovi koji su tražili spoj vajarskih, likovnih i arhitektonskih elemenata gde je ponekad neki od njih dominirao.

U traženju autentičnog vizuelnog identiteta istakla su se više ona rešenja koja su gradila koncept na sklopu različitih vidova umetničkog izražavanja i njihovoj sintezi kao i na simbolici koja je građena sa više vizuelnih elemenata. Nagrađeni radovi su ocenjeni kao najbolji predstavnici karakterističnih pristupa.

Veliki broj radova i rešenja je omogućio žiriju da zadatak sagleda celovito i da se skoro jednoglasno oprepeli za jedan rad kao najbolji i predloži ga za realizaciju.

Dodeljene su tri nagrade i tri otkupa, kako je i predviđeno raspisom konkursa i već ta činjenica potvrđuje da je konkurs uspeo. Glavnonagrađeni rad je ispunio sve uslove konkursa i ostvario čitljivo, simobolično i likovno-arhitektonsko delo puno naboja i znakovitosti.

Jedan od kvaliteta koji dominira kod prvonagrađenog rada je slojevitost postignuta dobrim odnosom između skulpture arhitektonskih elemenata i likovnosti, dobrim pozicioniranjem i mogućnošću daljeg razvoja memorijalnog komleksa. Naročuto je izražena vremenska komponenta koja kroz sugestivan umetnički sklop spaja prošla i sadašnja vremena, istok u zapad, ovozemaljsko i nebesko.

Prva nagrada - šifra 31357

Autor: mr Vuk Đuričković, magistar vajarstva
Saradnici: Boško Stanković, dipl.ing.arh., Srđan Arsić, akad. slikar

Autori su se pridržavali konkursnog uslova i razmatrajući uređenje neposrednog okruženja nisu zanemarili osnovne činioce prostornog konteksta već su se vrlo aktivno uklopili u širi ambijent tvrđave i reke kako sami autori kažu: "Konstantin Kapija, ambijentalna celina osmišljena je da se uklapa u postojeće kapije niške tvrđave, sa svojom posebnom atmosferom veliča Hrišćansіvo i prvog hrišćanskog cara. želja je da se prolaskom kroz kapiju i doživljajem tog ambijenta svaki posetilac oplemeni i ispuni Hrišćanskim duhom.

Snažan građevinski okvor trijumfalne kapije je višeznačajan. Simbolika ulaska u novo doba hrišćanstva veza sa prošlim vremenima, materijalizacije u saglasju sa tvrđavom i sa srednjovekovnim srpskim graditeljstvom iskazana kroz slogove kamena i opeke skulptura sv. cara Konstantina svedenih formi, jasne ikonografije, sve to dignuto na monumentalni podijum daje celoj kompoziciji znakovitost, čitljivost i monumentalnost. Vremenska komponenta nije postignuta samo simbolikom i umetničkim oblikovanjem već i samim doživljajem spomen obležja, kako na makro planu tako i u neposrednom kontekstu kada se iz pešačkog nivoa stepenicama približava mestu sa skulpturom. Bazen sa vodom (krstionica) prikaz hristovog znaka na providnoj podlozi i četiri anđela u unutrašnjem delu kapije, dopunjuju doživljaj. Isečak neba koji uokviruje kapija približavanjem ka njoj se širi i sugeriše eteričnost i večnost nebeskih prostora.

U okviru klasične geometrije, služeći se arhetipskim elementima i savremenim umetničkim jezikom, postignuta je trajnost i čitljivost umetničkog iskaza i poruke koja se dugo pamti.

Druga nagrada - šifra 332214

Autor: mr Slobodanka Radanović, dipl ing.arh.
Saradnici: mr Zoran Marković, dipl.ing.arh., Jelka Đorđević, dipl.ing.arh.
3D prikaz: Vojo Radoš, dipl.ing.arh.
Maketa: Jelka Đorđević, dipl.ing.arh.

Spomen obeležje u osnovi ima konceptualni pristup koji je sklop simbola koji su obeležili život i delo sv. cara Konstantina.

Najčitljiviji deo kompozicije je krst koji se nalazi u centru kompozicije oivičene sa četiri stuba. U okviru parternog rešenja nalazi se niz simbola kao što su reka, most, grupe elemenata koje predstavljaju gradove koji su obeležili Konstantinov život.

Celom rešenju ne nedostaje simboličnost i znakovitost kao i lako memorisanje ali se teže identifikuje na prvi pogled sa sv. carom Konstantinom. Vrlo dobro je prostudirana i dnevna i noćna varijanta sagledavanja spomen obeležja kroz svetlosne efekte. Rad je poštovao uslove konkursa smatrajući da skulptura sv. cara Konstantina nije neophodna za razumevanje memorijala.

žiri je stao na straіnu stava da skulpturalno rešenje koje je prisutno kod većine učesnika doprinosi trajnijoj i neposrednoj vezanosti za ličnost i mesto kao i konkretnijem dožuvljaju memorijala.

Treća nagrada - šifra 02121

Autor: Darko Tomić, dipl. vajar
Saradnici: Sandra Kovandžić-Tomić, dipl.vajar, Dejan Bogdanović-Ska, grafički dizajner, Slavko živanović, dipl.vajar

Osnovna odlika ovog rada je doslednost u svođenju i skulpture i parternog rešenja minimalističkih konceptualnih vrednosti. široki ravan plato sa naznačenim stazama koje formiraju krst stavlja skulpturu u centralni položaj fokusirajući ceo okolni prostor ka njoj.

Po rečima autora dostojanstven, aristokratski stav figure ukazuje na Carsku ličnost. Čvrsto i ponosito držanje, na ratnika rimske epohe, dok se pojednostavljenjem figure kao i kostima obogaćuje težnja autora da stvori duhovnu, gotovo beztelesnu viziju Konstantina velikog svojstvenu predstavama ranovizantijskih stvaralaca.

Kroz savremen likovni jezik autor je uspeo u svojoj nameri i predložio kvalitetno spomen obeležje simbolišući sve ono što je sebi dao u zadatak. Prostorno likovno i skulpturalno rešenje zadovoljava visoke kriterijume umetničkog oblikovanja ali ne postiže dovoljno monumentalnosti u širem kontekstu kao i značaj ličnosti cara Konstantina i njegovog dela koje je pomerilo civilizaciju u novi hrišćanski monoteistički svet. Iskaz samo kroz ličnost predstavljenu skulpturom ima svoje vrednosti koje su іzgrađene.