Godina izrade: 2008

Vrsta rada: konkursni rad - konkurs za idejno arhitektonsko rešenje za novobeogradski splav

Institucija: Nedelja arhitekture, DAB, DUB

Autorski tim:

  1. Petar Atanasković, dia 

  2. Ilija Jeftić, dia

  3. Marko Jovanović, dia

Konstrukcija splava je izvedena na principu katamarana i sastoji se od centralno postavljene rešetke na čijim krajevima se nalaze aluminijumski pontoni, a središnji deo splava koncipiran je kao klasičan brod – barža. Na ovaj način splav se oslanja na tri tačke koje su međusobno postavljene na najvećem mogućem rastojanju.Ovakav vid konstrukcije obezbeđuje maksimalnu stabilnost plovila i veoma male oscilacije u vertikalnoj osi.

Pokretni most, koji povezuje obalu i splav, svojim oblikom i upotrebljenim materijalima, omogućuje nesmetan prolaz lica sa posebnim potrebama. Sve komunikacije na nivou platoa pontona izvedene su u istoj ravni vrata u prostorijama, koje su namenjene gostima splava, su minimalne širine 90 cm.

Jedan od odgovora ekološke prisutnosti bila je upotreba zelenog-travnatog krova, koji pored svojih opšte poznatih prednosti, govori o neposrednom kontaktu sa prirodom. Istovremeno, ovaj zeleni krov predstavljao bi ambijent, koji bi uz svoju osnovnu ekološki-funkcionalnu namenu, imao i vizuelno-estetski kvalitet.

Sva atmosferska voda sa gornjeg platoa i krovnih ravni objekata se prikuplja i koristi za održavanje zelenila i upotrebu u toaletima (ispiranje wc školjki).