TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE
IDEJNO URBANISTIČKOG-ARHITEKTONSKOG REŠENJA
UREĐENJA CENTRALNE ZONE VRANJA

Lokacija i saobraćaj

Na osnovu projektnog zadatka konkursa i kontekstualnog sagledavanja ambijentalnog sklopa prostornih celina predmetne lokacije, izveden je idejni koncept urbanističko-arhitektonskog rešenja. Akcenat je stavljen na kvalitetno povezivanje heterogenih struktura i podcelina na celom potezu novoformirane pešačke zone, koja se proteže duž čitave ulice K.S.Prvovenčanog, od objekta Robne kuće sa južne strane lokacije, završno sa novoprojektovanim Trgom Republike na severnoj strani. Pešačka zona je takođe ostvarena i na delu ulice Kneza Miloša do ukrštanja sa ul. Partizanskom, u granicama zadatim u raspisu konkursa. Iako novoprojektovano rešenje kompletnog područja predmetne lokacije podrazumeva pešački saobraćaj, postoji mogućnost prilaska motornih vozila (protivpožarni put) svim delovima lokacije, za potrebe dostave robe prodavnicama i lokalima, ili za neke druge namene. Na delu ukrštanja pešačke ulice sa saobraćajnim (ulice Karađorđeva i Ive Lole Ribara), omogućen je pristup motornim vozilima iz obe ulice, dok je nivo terena pešačke ulice je malo odignut zbog smanjenja brzine nadolazećih vozila.

Mirujući saobraćaj, ostvaren je u podzemnoj etaži zadate lokacije, i to na delu ispod Trga Republike i novog Poslovno-uslužnog centra. Ulazi u podzemnu etažu su omogućeni na dva mesta adekvatnim rampama iz Partizanske ulice, sa njene severne i južne strane. Ona i dalje ima funkciju prolazne ulice, dok je samo na jednom delu denivelisana zbog ulaska u podzemnu etažu. Podzemna etaža se sastoji iz podzemne garaže (koja sadrži 155 parking mesta, od toga 80 mesta za potrebe Poslovno-uslužnog centra), atrijuma, kafeterije, tehničkih prostorija, sanitarnih blokova, prostorije za čuvara, evakuacionog puta.

Podzemna garaža sa 155 parking mesta

1. Pristupni put
2. Ulazne rampe
3. Podzemna garaža 3724,34m²
4. Atrijum 136,00m²
5. Kafe klub sa pomoćnom
prostorijom i sanitarnim
blokom 113,53m²
6. Prostor za evakuaciju 59,40m²
7. Tehničke prostorije 61,13m²
8. Sanitarni blok 52,83m²
9. Predprostor 27,20m²
10. Čuvar 22,22m²
11. Stepenište i tehničke
prostorije novog poslovnog
objekta 88,91m²
12. Vertikalne komunikacije
-stepenište i liftovi-veza sa
novim poslovnim objektom 73,13m²

Ukupno neto: 4358,69m²
Ukupno bruto: 4657,72m²

Idejni koncept parternog uređenja

Poštujući osnovni cilj programa konkursa, u smislu formiranja prepoznatljive, atraktivne i integrisane urbane matrice centralne zone Vranja, smatramo da treba reanimirati i dodatno oplemeniti ambijentalne vrednosti postojećih struktura interpolovanjem novih. Predloženo urbanističko-arhitektonsko rešenje se zasniva na funkcionalnom i oblikovnom povezivanju starih i novih urbanih formi, elemenata i objekata. Intervencije se u najvećoj meri dešavaju u nivou partera i to na način kojim se ističu i naglašavaju određene podceline u prostoru. Kako je Vranje jedan od najstarijih Srpskih gradova, sa vrlo bogatom istorijom, tradicijom, etno-kulturom i prepozantljivog "originalnog" duha, osnovna ideja je bazirana na kontekstualno-semantičkom sagledavanju ovih vrednosti i njihovog "materijalizovanja" kroz forme, boje i stilizovanu vizuelizaciju. To se pre svega odnosi na upotrebu elementarnih motiva iz narodnih nošnji i predmeta karakterističnih za pčinjski okrug, u vidu svojevrsne stilizovane aplikacije.

Ove "mustre" se protežu čitavim tokom pešačke zone u određenim segmentima, delimično se prepliću i međusobno nadovezuju. Na taj način je izvršeno zoniranje ovog područja na tri do četiri prostorne podceline koje se međusobno prožimaju. Prvom zonom se može okarakterisati deo koji kreće sa južne strane od robne kuće i proteže se ka severu do raskrsnice sa ulicama Karađorđevom i ul. Ive Lole Ribara. Na ovom potezu, dominantan je središnji motiv koji ima višenamensku funkciju. U tom delu je pored novog urbanog mobilijara, koga čine klupe, rasveta i kante za otpatke, postavljen i novi drvored iako je u najvećoj mogućoj meri zadržan postojeći fond visokog zelenila. U sklopu ovog "prostora u prostoru" predviđena je i sezonska (sajamska) prodaja na otvorenom, letnje bašte i druga kulturna događanja, bez ometanja pešačkog saobraćaja.

Česma na platou ispred banke, sa njene severne strane, je zadržana kao takva, koja bi se eventualno revitalizovala kako bi dobila na autentičnosti. Planirane su nove klupe na platou oko česme raspoređene u formi njenih gabarita. Postojeći trg između robne kuće i banke je zadržan i oplemenjen dodatnim zelenilom, vodenom površinom, sedenjem i rasvetom. Predviđena je i mogućnost postavke dečjeg mobilijara jer je ta oblast dovoljno izmeštena od kolskog i pešačkog saobraćaja, što je čini bezbednom za igru dece. Na kraju tog dela pešačke zone ( u blizini raskrsnice sa ulicama Karađorđevom i ul. Ive Lole Ribara), postavljene su dve skulpture u parteru koje simbolizuju otvorene knjige na kojima su uklesani citati iz dela Bore Stankovića.

Deo pešačke ulice koji se nadovezuje na opisanu oblast počinje od pomenute raskrsnice i vodi ka severu do Trga koji je formiran ispred Muzeja (Pašin konak), Haremluka i novoprojektovanog poslovno-uslužnog objekta. Muzej i Haremluk, objekti koji se nalaze u režimu zaštite, ostaju u svojoj autentičnosti i dominiraju na novoprojektovanom platou. Predviđeno je rušenje zgrade Ministarstva finansija i trezora izmeštanjem službe na drugo mesto (u raspisu konkursa- pitanja i odgovori - dato kao moguća varijanta), kao i uklanjanje zida između Muzeja, Haremluka i zgrade Ministarstva kako bi vidici i pristup ka zaštićenim objektima bili što veći i kvalitetniji. Zid-kapija sa druge strane Muzeja i Haremluka (prema školi), ostaje takođe nepromenjen sa svojim autohtonim vrednostima. Na mestu zgrade Ministarstva zamišljena je izgradnja otvorenog amfiteatra u svrhu održavanja raznih kulturnih manifestacija, a prednost je i ukopavanje tog objekta čime se takođe postižu otvorene vizure prema istorijskim objektima.Parterno uređenje trga se sastoji iz postojeće kaldrme, čija se površina gabaritno delimično proširuje, iz postojeće granitne kocke koja se samo izmešta sa drugih delova predmetne lokacije i postavlja na trg po projektu, i novoprojektovanih "arhibet" ploča poređanih u formi narodne "mustre" date u projektu.

Ispred Muzeja je predviđeno postavljanje česme čiji arhitektonski oblik treba da bude u duhu iz vremena izgradnje Pašinog konaka. Na taj način česma, pored postojećih zaprežnih kola, postaje deo stalne postavke izložbe na otvorenom. Da bi vizuelna percepcija čitavog ambijenta bila još upečatljivija, fasada novog poslovnog objekta okrenuta prema trgu je u najvećoj meri zid zavesa sa visokom stopom refleksije nagnuta pod određenim uglom ka trgu. Tako je preko dana postignuto da celokupna inscenacija platoa sa istorijskim objektima bude preslikana na novi objekat, što umnogome doprinosi kvalitetnoj objektivizaciji udruživanja starog i novog u ambijentu i detalju.

Treća, završna podcelina ambijentalnog sklopa predmetne lokacije, se prostire od amfiteatra i novog poslovnog objekta sve do kraja ulice K.S. Prvovenčanog, završno sa Trgom Republike. Parterno uređenje se pretežno sastoji iz kombinacije "arhibet" ploča kojima se popločavaju površine intenzivnijih boja, i granitnih ploča koje su predviđene kao neutralnija siva. Nastavak "raspletene mustre" sa istočne strane partera vodi skroz do ulice Cara Dušana nagoveštavajući važnost okolnih objekata, vezujući se oblikovno za fasadu zgrade Opštine koja takođe sadrži naglašene linearne forme. Neke od traka koje čine ovu šaru, a koje se protežu duž celog područja, se sastoje od ploča koje predstavljaju vodilje za slepe, odnosno za ljude sa posebnim potrebama. U okviru šare predviđen je i drvored koji se takođe prostire celom dužinom lokacije. Fokalna tačka na ovom trgu je svakako spomenik oslobodiocima Vranja od Turaka, koji je blago dislociran i centralnije postavljen u odnosu na trg kako bi bio dominantniji u prostoru. Šare u parteru prate projekcije gabarita izdignutog platoa na kome je spomenik postavljen dodatno naglašavajući njegovu važnost. Jedna od tih šara simbolizuje i pravac za ulazak u atrijum, odnosno kafe-bar koji se nalazi u podzemnoj etaži.

Trg Republike je oplemenjen i vodenim površinama od kojih je jedna postojeća fontana na severnoj strani preko puta opštine koju bi trebalo renovirati, dok je novoprojektovana postavljena bliže novom poslovnom objektu i malo je denivelisana prateći pad terena. Okvir fontane je istovremeno i klupa za sedenje. U neposrednoj blizini predviđene su skulpture četiri trubača u prirodnoj veličini, koji bi trebalo da predstavljaju neku vrstu zaštitnog znaka Vranja i turističku atrakciju.

Poslovno-uslužni centar

Funkcija

Nalazi se preko puta spomenika kulture graditeljskog nasleđa, Muzeja i Haremluka, na lokaciji predviđenoj u raspisu konkursa. Spratnost objekta iznosi Po+P+2+Pk. U podrumu, koji je deo javne podzemne etaže, se nalazi podzemna garaža koja raspolaže sa 80 parking mesta isključivo za potrebe poslovnog objekta. Sem garaže, tu su smeštene i tehničke prostorije kao i vertikalne komunikacije-stepenište i liftovi.

U prizemlju poslovno-uslužnog centra nalazi se 17 lokala, holovi i vertikalne komunikacije sa sledećim površinama:

Prizemlje

1. Ulazni hol 108,74m²
2. Kafe-poslastičara 65,46m²
3. Hol 320,55m²
4. Stepenišni prostor 39,50m²
5. Lokal 35,88m²
6. Lokal 23,40m²
7. Lokal 19,76m²
8. Lokal 39,75m²
9. Lokal 19,76m²
10. Lokal 23,94m²
11. Lokal 19,76m²
12. Lokal 23,94m²
13. Lokal 26,53m²
14. Lokal 26,60m²
15. Lokal 35,10m²
16. Lokal 140,35m²
17. Hol 144,99m²
18. Liftovi 16,00m²
19. Sanitarni blok 40,04m²
20. Lokal 112,81m²
21. Lokal 217,09m²
22. Lokal 137,99m²
23. Lokal 153,94m²
24. Lokal 97,97m²

Ukupno neto: 1845,88m²
Ukupno bruto: 2060,16m² šifra rada 353535 8

Na prvom spratu su takođe lokali kojih ima 11, a čije površine su date u tabeli:

Prvi sprat

1. Hol 388,15m²
2. Stepenišni prostor 64,10m²
3. Liftovi 16,00m²
4. Sanitarni blok 39,27m²
5. Lokal 371,27m²
6. Lokal 137,18m²
7. Lokal 219,11m²
8. Lokal 111,25m²
9. Vazdušni prostor 107,70m²
10. Kancelarijski prosto 65,46m²
11. Lokal 35,88m²
12. Lokal 85,01m²
13. Lokal 43,87m²
14. Lokal 43,89m²
15. Lokal 43,89m²
16. Lokal 43,89m²
17. Lokal 137,80m²

Ukupno neto: 1953,72m²
Ukupno bruto: 2060,16m²

Na drugom spratu dat je kancelarijski prostor fleksibilnog tipa sa pomoćnim prostorijama i sanitarnim blokovima, a čije površine su date u tabeli:

Drugi sprat

1. Hol 478,80m²
2. Stepenišni prostor 46,89m²
3. Liftovi 16,00m²
4. Sanitarni blok 61,36m²
5. Pomoćne prostorije 59,14m²
6. Kancelarijski prostor 436,76m²
7. Kancelarijski prostor 159,96m²
8. Vazdušni prostor 107,69m²
9. Kancelarijski prostor 65,45m²
10. Kancelarijski prostor 488,59m²

Ukupno neto: 1920,64m²
Ukupno bruto: 2060,16m² šifra rada 353535 9

Na potkrovlju je smešten kancelarijski prostor takođe fleksibilnog (promenljivog) tipa, restoran sa terasom i amfiteatar. Površine su date u tabeli:

Potkrovlje

1. Hol 236,30m²
2. Stepenišni prostor 46,90m²
3. Liftovi 1 6,00m²
4. Restoran 209,50m²
5. Terasa restorana 157,21m²
6. Sanitarni blok u sklopu
restorana 40,04m²
7. Kuhinja 94,82m²
8. Magacinski prostor 19,50m²
9. Sanitarni blok za osoblje
restorana 19,50m²
10. Sanitarni blok 40,64m²
11. Kancelarijski prostor 279,21m²
12. Vazdušni prostor 148,55m²
13. Hodnik 25,18m²
14. Kancelarijski prostor 22,00m²
15. Pomoćni prostor 11,83m²
16. Amfiteatar 129,18m²
17. Kancelarijski prostor 272,37m²
18. Predprostor-Degažman 48,03m²
19. Terasa 212,20m²

Ukupno neto: 2028,96m²
Ukupno bruto: 2203,95m²

Oblikovnost, konstrukcija i materijalizacija

Poslovno-uslužni centar u osnovi prati građevinsku liniju dok je sa istočne strane čitava fasada ovalne, zavojne forme kako bi se što bolje otvorile vizure i prema Trgu Republike na severu kada se prilazi sa južne (donje) strane, i prema Muzeju i naniže ka robnoj kući kada se prilazi sa severne strane. Konstrukcija je AB skelet ramovskog tipa. Vertikalni noseći elementi su armirano betonski stubovi i platna. Horizontalni noseći elementi ramovske konstrukcije su armirano betonske grede.

Kao što je već napomenuto u ovom tekstu, istočnom fasadom dominira staklo koje reflektuje okolni trg i objekte čime se postiže objedinjavanje savremene i autohtone arhitekture. Pune mase objekta obložene su kvalitetnim drvenim panelima kako bi objekat velikih gabarita što prirodnije delovao u prostoru. Iz istog razloga, objekat je oplemenjen zelenilom duž čitave fasade koje je postavljeno u konzolnim žardinjerama nagnutih staklenih panela. Zapadna i južna fasada takođe dobro korespondiraju sa okolinom, posebno sa hotelom "Vranje" koje sadrži dosta izlomljenih površina i uglova koji se javljaju i na pomenutim fasadama poslovnog objekta.

Prva nagrada na konkursu za urbanističko i arhitektonsko uređenje centralne zone Vranja.
Autori: Bojan Stojanović i Marjan Petrović

Kontakt: 064/246-72-90