Skupština Grada Beograda, sekretarijat za kulturu, sufinanasira štampanje III i IV toma "Enciklopedije arhitekture,  Ličnosti i dela", Slobodana Maldinija.

Arhitekta Slobodan Maldini je autor i priređivač edicije "Enciklopedija arhitekture."  Ovaj kapitalan projekat, Maldini je započeo da radi 1998. godine, po pozivu i uz inicijalnu stručnu podršku Srpske akademije nauka, da bi 1999. uz saglasnost SANU, ceo projekat nastavio da radi sam.

Godine 2004. izdao je kao samostalni izdavač prvi i drugi tom edicije. Ova dva toma sadrže preko 30.500 terminoloških jedinica i preko 6.000 ilustracija na 1650 stranica: tom I A-N (860 str.), tom II N-Ž (790str.).     

Prva dva toma, međutim, ne predstavljaju završenu celinu. U njima nisu obrađivane biografije značajnih ličnosti, već su analizirani stručni pojmovi na polju arhitekture i srodnih umetnosti.

III i IV tom "Enciklopedije arhitekture" treba da zaokruže celinu edicije i dopune je biografijama značajnih ličnosti na području arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja, dizajna, enterijera, hortikulture i srodnih disciplina na polju kulture.

Ovako koncipirani, tomovi III i IV predstavljaju logičan nastavak edicije "Enciklopedije arhitekture". To je jedinstveno delo enciklopedijskog tipa, savremenog preloma, izuzetno bogato ilustrovano fotografijama u boji.

Predstavljene su biografije ličnosti kroz celokupnu istoriju umetnosti, od nastanka same arhitekture pa do danas, podrazumevajući najznačajnija imena svih istorijskih umetničkih perioda, kao na primer: starog Egipta, antičke Grčke i Rima, renesanse, baroka, klasicizma, moderne arhitekture, postmoderne arhitekture, pa sve do predstavnika savremenih tendencija u arhitekturi, uključujući svetski već afirmisane umetnike najmlađe generacije.

Kriterijumi za unošenje ličnosti u enciklopediju su kolokvijalni, međunarodno prihvaćeni i priznati: predstavljene su one ličnosti koje imaju svoje potvrđeno mesto u svetskoj istoriji umetnosti i kulture, bez obzira na zemlju iz koje potiču ili drugi geografski ili istorijski činilac. Namera je da se usklađenim tekstom i slikama, na objektivan i sistematizovan način, obrade najznačajniji nosioci svetske kulture na polju arhitekture i srodnih umetnosti, zajedno sa njihovim najznačajnijim delima. Takođe, obim predstavljanja pojedinih ličnosti je usklađen sa njihovim značajem i mestom u istoriji kulture i umetnosti koje je opšteprihvaćeno i potvrđeno u svetskoj istoriji kulture.

Biografije ličnosti su obrađivane u okvirima nekoliko nivoa: neke su date samo sa osnovnim podacima, druge detaljnije, treće, pak, vrlo detaljno, a sve u odnosu na značaj konkretne ličnosti i njeno mesto i učešće u istoriji arhitekture, odnosno, umetnosti i kulture uopšte. Prezentacija svake pojedinačne ličnosti obuhvata: radnu biografiju, koja je data u odnosu na istorijski milje, uticaj ličnosti na razvoj arhitekture i kulture uopšte, te ilustracije njenih najznačajnijih projekata i realizovanih dela.

Obzirom da je predmet analize i obrade arhitektura - umetnost čija je najznačajnija karakteristika vizuelnost, knjige sadrže izuzetno bogat fotografski ilustracioni materijal: u tomovima III i IV  predviđeno je objavljivanje preko 20.000 ilustracija, većina u boji, što ne postoji ni u jednom izdanju ovoga tipa u svetu.

Takođe, nigde do danas u jednom delu nije celovito obuhvaćen broj od preko 3.000 biografija ličnosti sa područja arhitekture i srodnih oblasti umetnosti (enterijer, dizajn, urbanizam, arhitektonska skulptura, vizuelne komunikacije), što je još jedna posebna karakteristika ove Enciklopedije.

"Enciklopedija arhitekture", tomovi I-IV, predstavlja do sada najcelovitije delo iz ove stručne, umetničke i kulturne oblasti koje je napisano na srpskom jeziku.

Publikacija predstavlja plod prikupljanja građe, istraživanja i njene obrade tokom osmogodišnjeg rada autora i priređivača.

Slobodan Maldini radi u uredništvu projekta „Srpske enciklopedije“, u redakciji za umetnost - arhitekturu, koji vode Srpska Akademija nauka i umetnosti i Matica Srpska.

RECENZIJE EDICIJE:

O ediciji „Enciklopedija arhitekture“, napisali su izuzetno značajne komentare direktori i urednici svetski poznatih kuća:

"Thames and Hudson Ltd.", High Holborn, London; Lucas Dietrich, architecture editor: "...neverovatan mamutski posao (mammoth job)...odavno mi u ruke nije dopala ovakva knjiga... naša izdavačka kuća dobija dnevno preko 2.000 tekstova knjiga, medjutim, ovakvu knjigu do danas nismo imali..."

"The Japan architect Co., Ltd.", Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo; Chie Abe, chief editor: "...nismo ni pretpostavili da će nam stići knjiga ovog kvaliteta i obima... ovo je zaista kapitalno delo... iskreno čestitamo!" 

"China editors", Shangai, - "...ukoliko budete imali izdanje na engleskom jeziku, obavezno nam ga ponudite..."