Ričard Krauthajmer i Slobodan Ćurčić

Knjiga sveobuhvatno predstavlja tematiku vezanu za arhitekturu od početaka hrišćanstva pa sve do kraja Vizantijskog carstva. Istraživanja dvojice autora trajala su godinama, s obzirom na raštrkanost spomenika i na njihov stepen očuvanosti.

Autori se bave hrišćanskom arhitekturom na Istoku od njenog početka do pada Carigrada, dok na Zapadu predstavljaju razvoj do kraja IV veka, ali ne i posle toga. Razlozi za takvo viđenje stvari nalaze se u činjenici što hrišćanska arhitektura na istoku nastavlja principe kasnoantičkog graditeljstva u prirodnom razvoju, dok na Zapadu tip antičke građevine, relativno ranog datuma, izumire, samo da bi bio ponovo oživljen kao deo pokreta obnove.

Knjiga sadrži sedam poglavlja: Hrišćansko graditeljstvo pre Konstantina; IV vek; V vek; Ranovizantijsko graditeljstvo; Crkveno graditeljstvo posle Justinijana; Srednjovizantijska arhitektura od makedonskih careva do latinskog osvajanja (864-1204); Kraj vizantijske arhitekture.

Knjiga, danas već klasik u oblasti istorije arhitekture, reprezentuje složeni pregled istorije i prati promene koje su se dešavale u ranohrišćanskom i vizantijskom periodu, od Rima i Milana, do severne Afrike, zatim od Carigrada do Grčke i Balkana, preko Egipta i Jerusalima, pa sve do sela i manastira u siriji, Maloj Aziji, Jermeniji i Mesopotamiji.

Za ovo četvrto izdanje, profesor Krauthajmer u saradnji sa kolegom profesorom Ćurčićem, izvršio je temeljitu reviziju, a knjiga je dopunjena i obogaćena sa oko 700 napomena, i 400 ilustracija. Četiri izmenjena i dopunjena izdanja svedoče o kvalitetu materijala, koji je konstatno ažuriran i dopunjavan, a takođe su izmenjeni i neki sudovi o arhitekturi Paleologa, izrečeni u ranijim izdanjima.

Knjiga je štampana u tvrdom povezu, sa crno-belim fotografijama, u formatu A5, obima je 548 strana. Cena je 1674,00 din. (sa PDV-om).

“GRAĐEVINSKA KNJIGA”, BEOGRAD Trg Nikole Pašića 8/II
tel: 011/32 33 565, 33 46 708,  fax: 011/32 33 234

www.gk.izlog.org