Projektni zadatak

Tema se semestralnog zadatka vezana je za industijske objekte u izradjenoj gradskoj sredini.

U okviru parcele pored objekta potrebno je rešiti i prateće sadržaje:

 • Stanični trg
 • Parking za putnike
 • Parking za taksiste
 • Parking za autobuse
 • Autobaza

Objekat treba da sadrži sledeće ambijente:

 • Hol
 • Administrativni deo
  • Upravni
  • Uslužni
 • Javni WC
 • Ambulanta
 • Policija
 • Restoran
 • Deo namenjen širem poslovanju
  • Market
 • Podzemna garaža
 • Tehnički blok

Kompozicija može biti simetrična, asimetrična, linearna, centralna, može Ili ne mora imati poseban akcenat – kompozicioni centar (skulptura, vodoskok, drvo, zelena površina).

Omogućiti kontinualno kretanje i postepeno doživljavanje ambijenata i izbeći kmplikovana komunikaciona čvorišta. Širina komunikacione površine može da varira u okvirima zadatih dimenzija. Materijalizacija komunikacione površine je slobodna (drvo, kompozitni materijali, kamen, opeka, keramika).

Uvodjenje posetilaca: Naglasiti ulaz u objekat

Kretanje posetilaca: Kontinuitet kretanja posetilaca

Odmor posetilaca: Uz komunikacionu površinu postaviti komadni nameštaj za odmor posetilaca (stolice, klupe...)

Upotreba projektantskog modularnog rastera je obavezna. Modularna mteža mora da se koristi kako za komunikacionu traku, tako i u okviru svakog ambijenta ponaosob. Modularna mreža za ambijente i komunikacionu traku ne mora biti jedinstvena.

Projektni zadatak

Lokacija predmetnog objekta nalazi se u industrijskoj zoni grada Novog Pazara, izmedju ulica Svojbor, Čerkez Mahala i magistralnog puta E-761. Oblik građevinske parcele je nepravilan, obim parcele je probližno 785m i to oko 240m uz ulicu Čerkez Mahala, oko 460m uz ulicu Svojbor i oko 85m uz magistralni put E-761.

Površina parcele je oko 39380 m2

Objekti u neposrednom okruženju su spratnosti P+1 do P+2+Pk, građeni u razlicitim periodima i bez jasnih stilskih karakteristika. Po nameni su stambeni, locirani na granici sopstvenih parcela prema bočnim susedima kao i prema ulici.

Prostorna organizacija i oblikovanje

Gabarit projektovanog objekta prema Aktu o urbanističkim uslovima postavljen je u okviru građevinskih linija. Objekat se nalazi na zapadnom delu prarcele, što je definisano u grafičkom prikazu u urbanističko tehničkim uslovima. Visinska regulacija definisana je maksimalnom spratnošću Pr+6+Pk, s tim da objekat mora imati podzemnu garažu. Pri projektovanju objekta pomenuti uslovi su ispoštovani u potpunosti. Objekat ima 4 etaže, dve podzemne i 2 nadzemne: prizemlje i jedan sprat. U smislu oblikovanja objekat je projektovan kao kubus koji predstavlja različite sadržaje objekta. Objekat teži da ne optereti ,ali svakako da do kraja definiše prostor, na način na koji prethodno izgrađena struktura u okruženju to zahteva. Fasade su i u oblikovanju i u materijalizaciji rešene za izgled objekta. Predviđeni materijali u obradi fasade su kombinacija potpuno savremenih materijala kao što su: staklene površine u aluminijumskim ramovima i funderMAX fasadne obloge.

Funkcija

U funkcionalnom smislu namena objekta po etažama je sledeća:

Prva podrumska etaža sadrži parking prostor sa dodatnim prostorijama, druga podrumska etaža sadrži parking proctor i tehnički blok. Prizemlje sadži administrativni deo, veliki hol sa čekaonicom, restoran, market, lokali namenjeni poslovanju, ambulantu, policiju i mokri čvor. Prvi sprat je namenjen upravnom delu administracije.

Glavni ulaz za putnike, ulaz za administraciju se nalaze na jugo-zapadnoj strain objekta, dok se ekonomski ulazi za market nalazi se na jugo-istocnoj ekonomski ulaz za restoran se nalazi na severozapadnoj strani. Ulaz za tehnički blok se nalazi severo-zapadnoj strani. Ulazi u podzemne garaže se nalaze na severo-zapadnoj i Jugo-istocnoj strani. Vertikalne komunikacije predviđene su u vidu dva putnička lifta i dva stepeništa, koji obezbeđuju vezu između podzemnih I nadzemnih etaža, od podruma do poslednje etaže. Vozila visinsku razliku savlađuju pomoću rampe za automobile.

Konstrukcija

Konstruktivna koncepcija objekta bazirana je na modularnoj konsrukciji sačinjenu od armirano betonskih stubovima oslonjenim na armirano betonsku temeljnu ploču kao primarnim, i A.B. gredama kao sekundarnim konstruktivnim elementima. Podrumski zidovi su od armiranog betona dopunjenog aditivima za vodonepropusnost i svim potrebnim hidroizolacionim slojevima, što se odnosi i na temeljnu ploču. Međuspratna konstrukcija između svih etaža je A.B. ploča. Konstruktivni zidovi stepenišnog prostora, stepenište, kao i zidovi liftovskih okana, takođe su od armiranog betona. Detaljniji opis konstrukcije predmet je tehničkog opisa uz statički proračun.

Materijalizacija i obrada

Materijalizacija zidova ispune u objektu je sledeća:

 • Zidovi fasadne ispune napravljeni su od staklene zid zavese i kao I od giter blokoa debljine 20 cm, termoizolacija je od kamene vune debljine 10cm, preko koje se nalazi fasada od alucobond fasadnih panela
 • Unutrašnji zidovi između prostorija su od šupljeg opekarskog bloka debljine 20cm, malterisani i bojeni.

Krovni pokrivač je ravan sa termoizolacijom od kamene vune debljine 40cm, postavljen na armirano betonsku ploču, sa svim potrebnim hidroizolacionim slojevima I slojem ekstenzivnog ztelenog krova debljine 7-12cm.

Spoljna stolarija je od aluminijumskih profila u boji prema izboru projektanta zastakljena termopan staklom debljine adekvatne projektovanoj dimenziji stakla.Unutrašnja stolarija je od panela furniranih hrastovim furnirom.Ograda stepeništa, u delu koji nije armirano betonski, je od hromiranog nerđajućeg čelika, sa rukohvatom od hrastovog drveta u boji prema izboru projektanta.Finalna obrada podova u objektu je sledeća:

 • Pod podrumskih etaža sa tehničkim blokom u finalnoj obradi je cementna košuljica
 • Pod u prizemlju je od granitne keramika u boji prema izboru projektanta, postavljenih u cementni malter ispod koga se nalazi odgovarajući termoizolacioni sloj kao i hrastov tarket dimenzije prema izboru projektanta
 • Pod vetrobrana, ulaznog hola, stepenišnog prostora i stepeništa je od grannitnih ploča dimenzije i boje prema izboru projektanta

Finalna obrada zidova i plafona u objektu je sledeća:

 • Zidovi i plafoni u podzemnim etažama sa tehničkim blokom su malterisani i bojeni disperzivnom bojom u boji prema izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama.
 • Plafoni u prizemlju su spušteni plafoni od od gips kartonskih ploča tipa rigips ili knauf, bojeni disperzivnom bojom u boji prema izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama.
 • Zidovi i plafoni stepenišnog prostora po spratovima su malterisani bojeni poludisperzivnom bojom u boji prema izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama.
 • Zidovi prostorija koje kao finalnu obradu poda imaju tarket, su malterisani i bojeni poludisperzivnom bojom u boji prema izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama.
 • Zidovi kod mokrih čvorovia su obloženi keramičkim pločicama
 • Plafoni kod mokrih čvorova su malterisani i bojeni disperzivnom bojom u boji prema izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama.
 • Zidovi i plafoni ostava su malterisani i bojeni disperzivnom bojom u boji prema izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama.

Instalacije

U objektu su predviđene sve standardne instalacije koje podrazumeva ovaj tip objekata: instalacije vodovoda i kanalizacije, termotehničke instalacije (grejanje), instalacije jake i slabe struje i predmet su zasebnih projektnih elaborata.

O autoru

Fuad Gudžević je student Arhitekture iz Novog Pazara.
Kontakt: Studentski Arhitektonski studio PRO HOUSE
064/552-0143
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Mentor teksta:
ass. mas. arh. Komnen Žižić, asistent sa Državnog Univerziteta, saradnik na projektu