Локација се налази у Нишу, у приградском насељу Бранко Бјеговић, на северном ободу градског језгра, предвиђене су породичне куће спратности По+П+1.

Пројектована су два типа кућа за различито орјентисане парцеле, и то двојне и слободностојеће индивидуалне породичне куће.  Стамбене јединице су предвиђене за четворочлане, петочлане и шесточлане породице. Обезбеђене су подрумске оставе и паркинг простор, и вођено је рачуна о задовољењу различитих потреба становања.

На локацији се јављају две врсте породичних кућа, двојне и индивидуалне слободностојеће. Двојне куће су предвиђене на северној и западној страни блока, где је могуће формирати задње двориште, јужно орјентисано. На јужној и источној страни блока превиђене су индивидуалне слободностојеће куће које су повучене према северној страни дворишта како би се добило, предње, јужно орјентисано двориште.

Пројекат је рађен као дипломски рад, на предмету Пројектовање стамбених зграда, на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.