ANALIZA LOKACIJE

Lokacija se nalazi u Nišu, u naselju Duvanište. Teren je ravan. Sa zapadne strane graniči je ulica Majakovskog, dok se uvode nove stambene ulice sa severa i juga lokacije, a na istoku se planira izgradnja bulevara Medijana. Lokacija je predviđena za izgradnju stambenih zgrada. Lokacija se nalazi u blizini zone niskog stanovanja sa zapada, dok se ka istoku pruža lep pogled ka šumi.

OBJAŠNJENJE URBANISTIČKOG REŠENJA LOKACIJE

Osnovna pešačka staza je širine 10m i pruža se pravcem I - Z, spajajući porodične kuće na zapadu i zelenilo na istoku. Druga veća pešačka staza je široka 5m i pruža se pravcem S - J i spaja ta dva pravca. Na mestu preseka te dve pešačke staze je smeštena skulptura. Okoskulpture je napravljen širi prostor koji predstavlja mali trg na lokaciji i centralno mesto okupljanja. Parkiranje je rešeno podzemnom garažom koja sadrži 133 parking mesta, kao i prostore za ostavljanje bicikla i motorcikla. Sa obe strane dominantne pešačke staze smešteni su slični sadržaji (prostori za sedenje, za igru dece,...). Poslovni objekat je smešten na istočnom kraju te
staze pa je napravljen pasaž kako se ne bi prekidala ta veza. Da bi se lokacija zaštitila od štetnog uticaja jake saobraćajnice na istoku, ona je zatvorena uz pomoć poslovnog oblekta i platoa koji se izdižu po 110 cm. Ti platoi razbijaju monotoniju ravnog terena lokacije i vode do "zelenog krova" poslovnog oblekta gde se nalazi prostor za sedenje sa kog se pruža odličan pogled i ka unutrašnjosti lokacije i ka šumi. Do tog krova se može doći i panoramskim liftovima koji daju još jedan kvalitet lokaciji.

RASPORED ZGRADA

Zgrade su udaljene za 5m od granica lokacije i u tom prostoru su postavljeni drvoredi da bi se smanjio uticaj saobraćajnica. Polazna ideja za raspored zgrada je da one prave blok poluzatvorenog tipa. Ali na uglovima lokacije smeštene su stambeno-poslovne zgrade
spratnosti P+M+6 koje su planirane kao glavni reperi u tom području, ali su takve spratnosti i zbog boljih vizura ka zelenilu. Između njih je smešten poslovni objekat koji bi imao pogled i ka unutrašnjosti lokacije i ka šumi na istoku. Ostale zgrade su spratnosti P+3 što je u skladu sa porodičnim kućama maksimalne spratnosti P+2, jer se ne narušavaju njihove vizure i ugodnost koji imaju takve kuće.

OBLIKOVANJE GALERIJSKIH ZGRADA

Glavna karakteristika galerijskih zgrada na ovoj lokaciji je odnos "puno - prazno" tj. kontrast između velikih otvora i punih fasadnih zidova. Taj kontrast daje razigranu fasadu, što se ne ogleda samo u smislu različitih kubusa već i različitih otvora na fasadi. To je u skladu sa oblikovanjem stambeno-poslovne zgrade, koja ima sličan pristup. Zelena boja isturenih delova kod oba tipa zgrada daje jednu skladnu sliku, gde nisu samo te dve vrste zgrada usaglašene već su one usaglašene i sa uređenjem na lokaciji koja sadrži mnogo zelenih površina.

OBLIKOVANJE STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE

Pri oblikovanju stambeno-poslovnih zgrada, polazni oblik je bio kubus. Substrakcijom i adicijom elemenata iz tog kubusa dobijena je razigrana forma. Takav pristup pri oblikovanju tih zgrada je u skladu sa uređenjem lokacije jer se može videti analogija sa platoima koji menjaju visinu. Osnovna siva i bela boja koje predstavljaju koje predstavljaju oblik od koga se krenulo - kubus - u kontrastu su sa dodatim elementima koji su zelene boje, koja preovladava na lokaciji. Takođe, zgrade se ne završavaju u jednoj ravni već sa dva viša kubusa, što je u skladu sa platoima koji se uzdižu.

Dalibor Gavrilović, dipl. ing. arh. - master