Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje skloništa

Više
14 godina 11 meseci pre #1138 od cecaperovic
U okviru projekta “Municipal Land Management, Montenegro”, Njema?ka organizacije za tehni?ku saradnju / GTZ / u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom iz Podgorice, raspisuje javni i anonimni

KONKURS
ZA ARHITEKTONSKO - OBLIKOVNO RJEÅ ENJE SKLONIÅ TA
duž planinarskih pješa?kih i biciklisti?kih staza u Crnoj Gori / hiking and biking shelters / za tri oblasti : primorsku, kontinentalnu i planinsku

I Podaci o naru?iocu

Naru?ilac : Njema?ka organizacija za tehni?ku saradnju /gtz/
Adresa: Belvederska 5 , 81 000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 20 208 295
Faks : +382 20 208 296
Elektronska pošta ( e-mail): marija.markovic@gtz.de

II Predmet Konkursa

Predmet Konkursa je izrada Arhitektonsko-oblikovnog idejnog rješenja skloništa duž planinarskih pješa?kih i biciklisti?kih staza.Potrebno je dati predlog rešenja za tri zone: primorsku, kontinentalnu i planinsku.
Osnovna funkcija objekta je zaštita od nepovoljnih vremenskih prilika( padavina, vjetra, sunca,...)
Objekat projektovati za smještaj od 8-10 ljudi.
Tip skloništa predvidjeti kao kombinovani, što podrazumijeva da objekat mogu koristiti i pješaci i biciklisti istovremeno. Odlaganje bicikala ne treba planirati u okviru objekta.
S obzirom da su skloništa tipskog karaktera, (objekti ?‡e se graditi na više lokacija, u prvoj fazi na lokacijama primorske transferzale a u budu?‡nosti i na ostalim), voditi ra?una o opštim karakteristikama odre?‘ene zone: etnološke, etnografske, ambijentalne i klimatske karakteristike (naseljenost, pristupa?nost, vjetrovi, obilne padavine, temperaturne razlike,..) , što ?‡e uticati na karakter rješenja, izbor materijala, odabir konstruktivnog sklopa itd.
U okviru objekta predložiti i dizajn opreme ( klupe, stolove), kao i njihovu organizaciju i stati?nost (fiksirani za podlogu ili zid) i implementirati ih u Konkursno rješenje.

III Karakter Konkursa i pravo u?eš?‡a

• Prema vrsti Konkurs je javni
• Prema zadatku Konkurs je projektni
• Prema obliku Konkurs je jednostepeni
• Prema na?inu i predaji projekta Konkurs je anonimni

Pravo u?eš?‡a na Konkurs imaju stru?na lica, pojedina?no ili timski iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Makedonije.

IV Cilj Konkursa

Cilj Konkursa je izbor najboljih arhitektonsko –oblikovnih rješenja skloništa , koja ?‡e se izgraditi duž pješa?kih i biciklisti?kih staza u Crnoj Gori u primorskoj, kontinentalnoj i planinskoj zoni.

V Nagrade

I ( prva) -1500 €
II ( druga) -1000 €
III tre?‡a) -500 €

VI Žiri konkursa

- Mr Slavica Stamatovi?‡, dipl.ing.arh, Arhitektonski fakultet Podgorica
- Sanja Lješkovi?‡ Mitrovi?‡,dipl.ing.pejz.arh. ,GTZ
- Dušanka Pavi?‡evi?‡, Ministarstvo turizma
- Markus Bulatovi?‡, Biciklisti?ki savez Crne Gore
- Predstavnik Planinarskog saveza Crne Gore
Svetlana Perovi?‡, dipl.ing.arh,-MASTER , sekretar zirija

VII Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

• Oblikovnost i funkcionalnost rješenja
• Racionalnost i ekonomi?nost rješenja
• Autenti?nost i originalnost rješenja
• Ambijentalnost i identitet

VIII Karakter i dinamika Konkursnih aktivnosti

Naru?ilac Konkursa je tekst Konkursa objavio u crnogorskim listovima “ Pobjeda” i “ Vijesti”, a proslije?‘en je i Arhitektonskim fakultetima, Asocijacijama arhitekata, Savezima arhitekata, Društvima arhitekata u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji.
Konkurs je otvoren od 15.07.2009 do 01. 09. 2009. do 14 h.
U?esnici Konkursa obavezni su dostaviti radove do 01.09.2009. do 14h. na adresu Naru?ioca Konkursa. Naknadno pristigli radovi ne?‡e se uzimati u razmatranje.
Radovi poslati poštom obavezni su imati poštanski pe?at sa datumom i vremenom predaje, kao i ime pošiljaoca
( ne autora) , sa punom adresom.
Rezultati konkursa ?‡e biti objavljeni do 10.09.2009. u sredstvima javnog informisanja.
Svi u?esnici Konkursa ?‡e biti obaviješteni o rezultatima Konkursa.
Naru?ilac Konkursa ?‡e prirediti izložbu Konkursnih radova.
Radovi koji nijesu nagra?‘eni ili nijesu zadovoljili uslove Konkursa, mogu se podi?‡i na adresi Naru?ioca, u roku od 40 dana od dana objavljivanja rezultata, nakon ?ega Naru?ilac nema obavezu u pogledu ?uvanja radova.

IX Sadržaj Konkursnog elaborata

Grafi?ki prilozi:

• Karakteristi?ne osnove, presjeci ( najmanje dva), izgledi fasada, R. 1: 50
• Prostorni prikazi ( izometrije, perspektive,... )
• Dizajnersko- enterijersko rješenje ( podovi, zidovi , oprema) R. 1: 25
• Detalji konstruktivnog sklopa ( najmanje dva) R. 1: 10, R. 1: 5
• Ostali prilozi koji ?‡e doprinijeti jasnijoj prezentaciji rješenja

Tekstualni prilozi:

• Tekstualno obrazloženje rješenja sa orjentacionim predmjerom i predra?unom radova na dva lista papira formata A4 / font Arial Narrow , size 12 bold/ povezana vertikalno.
Svi grafi?ki i tekstualni prilozi moraju biti prikazani na horizontalnim listovima papira formata A3 na ?vrstoj podlozi u fascikli tvrdog poveza. U gornjem desnom uglu nazna?iti šifru, a u donjem desnom uglu numeraciju priloga / font Arial Narrow, size 14 bold /.
Ostali prilozi:
• Dva CD-ROMa na kojima treba da se nalazi kompletna prezentacija rada u JPG i PDF formatu
• Koverta sa podacima o autoru( standardna bijela koverta formata A4 na kojoj je u gornjem desnom uglu odštampana šifra i natpis “ Autor šifre”/ font Arial Narrow, size 14 bold /) koja treba da sadrži: ime i prezime autora ili vo?‘e tima, adresu, broj telefona, e.mail, broj ra?una, naziv banke, na?in raspodjele nov?ane nagrade u koliko se radi o timu i potpisana izjava autora da je projekat originalno autorsko djelo.
• Koverta sa podacima za vra?‡anje rada( standardna bijela koverta formata A4 na kojoj je u gornjem desnom uglu odštampana šifra i natpis “ Adresa za vra?‡anje”/ font Arial Narrow, size 14 bold /) koja treba da sadrži: adresu na koju Naru?ilac može vratiti radove ii izjavu u kojoj se autor izjašnjava da li želi da se rad na javnoj izložbi pojavi pod šifrom( anonimno) ili pod imenom autora.

X Autorska i vlasni?ka prava
Autori nagra?‘enih radova zadržavaju sva autorska prava.
Naru?ilac Konkursa zadržava pravo da ne dodijeli neku od nagrada ili otkupi odre?‘eno rešenje u koliko Žiri donese takvu odluku.
Nagra?‘eni radovi postaju vlasništvo Naru?ioca, koji ih može koristiti u cjelosti ili
pojedinostima uz poštovanje autorskih prava.

XI Kontakt e-mail:
cecaperovic@t-com.me, sanja.ljeskovic-mitrovic@gtz.de

Post edited by: cecaperovic, at: 2009/07/15 14:19<br><br>Post edited by: cecaperovic, at: 2009/07/15 14:21

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Moderatori: admin
Vreme kreiranja strane: 0.140 sekundi